skip to Main Content

Со цел да бидеме во можност да ви дадеме оквирна цена за вашата потреба, Ве молиме да ги пополните полињата во формуларот подолу.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ / За Вас, Вашето претпријатие

* - задолжителни полиња

* Извор на капитал на претпријатието:
домашенстрански

* Број на вработени:


* Нова фирма:
дане

* Постоечка фирма:
дане

* Тип на даночен обврзник:
месечентромесеченгодишен

* Материјално работење:
дане

* Производство:
дане

Број на фактури месечно (од):


Број на фактури месечно (до):


Потреба од автоматизација на процеси со модули кај клиент:


* Изберете една или повеќе услуги за кои сте заинтересирани:
СметководствоСметководство + административни услугиСметководство со финансиско право и даночно советувањеФинансиска анализа на работењеИнтерна ревизијаФинансиско правно и даночно советувањеАдминистративни услугиДруги услуги (доколку се одбере, задолжително во полето долу да се објасни услугата која е потребна)

Наведете краток опис на потребната услуга:

Контакт податоци:

*Име на претпријатие / физичко лице:

*ЕДБ:

*E-mail:

Web:

Телефон:

* Основна дејност:
трговскауслужнапроизводна

Back To Top