skip to Main Content

Kontabilistët tanë me përvojë që janë të përkushtuar ndaj profesionit të tyre kujdesen për dokumentacionin dhe evidencën kontabiliste, dhe me atë ju mundësojnë që të fokusoheni në atë që ju dini ta bëni sa më mirë: në Biznesin tuaj.

Në varësi të nevojave tuaja mund t’i fitoni këto shërbime kontabiliteti.

– Kontabilitet financiar

  • Evidencë sintetike dhe analitike
  • Evidencë të mjeteve të përhershme
  • Evidencë të mjeteve aktuale
  • Udhëheqje të regjistrave afaristë
  • Përpunim të raporteve financiare në pajtueshmëri me MSS dhe MSFI

– Kontabilitet material

  • ЕТ – Evidencë në Tregti
  • FPT – Fletët e pranimit në Tregti

– Punët e arkës

– Llogaria përfundimtare

  • Përpunimi në formë me letër
  • Dorëzim elektronik të llogarisë përfundimtare tek RQM
Back To Top