skip to Main Content

Llogaritja për pagën të zhvillohet jashtë firmës, edhe pse e njëjta firmë ka kontabilitet të brendshëm, është dukuri shumë e shpeshtë. Ajo mund të jetë punë mbingarkuese dhe mund t’iu marrë shumë kohë dhe energji të punësuarve në kompani.

Në mënyrë plotësuese, llogaritja e pagës në thuajse të gjitha kompanitë është informacion konfidencial dhe i ndjeshëm dhe i njëjti informacion duhet të jetë i disponueshëm vetëm për numër të caktuar njerëzish, që jo gjithmonë është e mundshme në kushte kur ajo llogaritet në kuadër të vetë kompanisë.

Fitoni shërbim profesional për llogaritjen e pagës që përfshin:

  • Përgatitje të pagës dhe listave të pagës
  • Administrim të pushimeve mjekësore, pushimeve, orarit të punës, kontratave për punësim etj.
  • Përgatitje të raporteve mujore
  • Përgatitje të raporteve vjetore
Back To Top