skip to Main Content

Auditimi i brendshëm u siguron menaxherëve Raporte për gjetje faktike të shoqërisë. Auditimi i brendshëm mund të jetë instrument korrigjues i shoqërisë për arritjen e qëllimeve të vendosura.

Auditimi i brendshëm ka trajtim sistematik që përfshin:
– Sigurim të saktësisë së informacioneve financiare dhe kontabiliste
– Mjetet themelore të firmës
– Interpretimin e të dhënave financiare nëpërmjet analizave financiare dhe treguesve për likuiditet, solvencë, profitabilitet.

Back To Top