skip to Main Content

Kurseni kohën e çmuar dhe i lini aktivitetet e mëposhtme që t’i përfundojmë në mënyrë të shpejtë dhe profesionale:

Korrespodencë me institucione të rëndësishme:
– Shërbime operative me Regjistrin qendror të RM
– Shërbime operative me Administratën e të ardhurave publike
– Shërbime nga fusha e marrëdhënieve të punës në Agjensinë e punësimit
– Shërbime nga fusha e sigurimit shëndetësor dhe pensional
– Hapje dhe ndryshim të llogarisë bankare

Punim bankar
– Hapje të llogarisë bankare rezidente (në denarë dhe valutë të huaj)
– Hapje të llogarisë bankare jo-rezidente
– Ndihmë në punën me valuta të huaja
– Përpilim të raporteve për Narodna Banka (Bankën Popullore)
– Këshilla dhe ndihmë për punën operacioneve te pagesave dhe bankë elektronike

Këshilla gjatë përpunimit të dokumentacionit
– Fatura, memorandume, fletë-dërgesa dhe dokumente të tjera
– Regjistër për fatura hyrëse dhe dalëse
– Evidencë identifikuese për të punësuarit
– Organizim të sistemit për rrjedhë të dokumenteve në sisteme me më shumë njësi organizative, ndihmë profesionale në organizmin dhe kryerjen e inventarëve (regjistrimin) të rregullt dhe të jashtëzakonshëm

Këshilla të lidhura me Ligjin për evidencë në tregti dhe fiskalizim
– Evidencë në tregtinë me shumicë dhe pakicë, (kalkulime pranimi, punë magazine, lista pranimi në tregtinë me pakicë, regjistër tregtar, raporte financiare ditore etj.)

Back To Top