skip to Main Content

Ekipi ynë do t’ju japë këshillë proaktive dhe drejtim për veprimin dhe shpjegim preçiz ndaj ligjeve të ndërlikuara tatimore.

I përfshijmë të gjitha aspektet për përpunim dhe e-dorëzim (dorëzim elektronik) të tatimeve:

  • Konsultim tatimor
  • Llogaritje të detyrimeve tatimore (tatim mbi vlerën e shtuar, tatimin personal, tatimin e dyfishtë, tatimin mbi fitimin)
  • Optimizim (përmirësim) të ngarkesës tatimore, kompensim dhe rimbursim të tatimit etj.

Integrojmë kontrollin e rezultateve financiare me kontroll tatimor me qëllim që të sigurojmë që është në pajtueshmëri me kërkesat e vlefshme ligjore.

Me ndihmën tonë mund të siguroni planifikim efektiv tatimor, evidencë të saktë tatimore dhe maksimizimin e fitimit tuaj nëpërmjet minimizimit të ekspozimit tatimor duke respektuar kuadrin ligjor.

Back To Top