skip to Main Content

Заштедете го драгоценото време и препуштете ги следните активности да Ви ги завршиме брзо и професионално:

Коресподенција со значајни институции:
– Оперативни услуги со Централниот регистар на РМ
– Оперативни услуги со Управата за јавни приходи
– Услуги од областа на работните односи во Агенцијата за вработување
– Услуги од областа на здравственото и пензиското осигурување
– Отварање и промена на жиро сметка

Банкарско работење
– Отварање резидентна сметка (денарска и девизна) во банка
– Отварање на нерезидентна сметка
– Помош во девизното работење
– Составување на извештаи за Народна Банка
– Совети и помош за работа во платниот промет и електронско банкарство

Совети при изработка на документација
– Фактури, меморандуми, испратници и други документи
– Книга на влезни и излезни фактури
– Матична евиденција на вработените
– Организација на систем за проток на документи во системи со повеќе организациони единици,стручна помош во организација и вршење на редовни и вонредни пописи

Совети поврзани со Законот за евиденција во трговија и фискализација
– Евиденција во трговијата на големо и мало, (приемни калкулации, магацинско работење, приемни листи во трговија на мало, трговска книга, дневни финансиски извештаи и друго).

Back To Top