skip to Main Content

Нашиот тим ќе ви даде проактивен совет и насоки за дејствување и прецизно објаснување на сложените даночни закони.

Ги опфаќаме сите аспекти за обработка и е-поднесување на даноците:

  • Даночен консалтинг
  • Пресметка на даночни обврски (данок на додадена вредност, персонален данок, двојно оданочување, данок на добивка)
  • Оптимализација на даночно оптеретување, пребивање и поврат на данок и слично.

Ја интегрираме контролата на финансиските резултати со даночна контрола со цел да обезбедиме дека е во согласност со важечките даночни барања.

Со нашата помош можете да обезбедите ефективно даночно планирање, точна даночна евиденција и максимизирање на вашиот профит преку минимизирање на даночната изложеност запазувајќи ги законските рамки.

Back To Top