skip to Main Content

Финансиските извештаи може да бидат сложени и со финансиската анализа истите се сведуваат на разбирливи показатели за менаџерот.

– Финансиската анализа претставува Анализа и извештаи дизајнирани за потребите на клиентот
– Месечни/квартални/гошишни финансиски извештаи
– Други релевантни извештаи

Овие извештаи ќе Ви да дадат одговор на прашањата за тоа дали и колку сте профитабилни, ликвидни, солвентни и дали имате или одржувате долгорочна успешност на Вашиот бизнис.

Back To Top