skip to Main Content

Индивидуалниот пристап кон секој клиент нуди можност за:
– Финансиски контролинг на обврски и побарувања
– Изготвување на пробен биланс, Биланс на успех, Биланс на состојба, преглед на парични текови
– Финансиски извештаи и објаснувачки белешки за потребите на консолидација

Изработка на разни типови на менаџерски извештаи на месечно, квартално и годишно ниво се изработауваат во зависност од потребите на Вашата компанија.

Back To Top