skip to Main Content

Нашите искусни сметководители кои се посветени на својата професија се грижат за сметководствената документација и евиденција, а со тоа ви овозможуваат да се фокусирате на она што вие најдобро го знаете: Вашиот бизнис.

Во зависност од вашите потреби можете да ги добиете следниве сметководствени услуги

– Финансиско сметководство

  • Синтетичка и аналитичка евиденција
  • Евиденција на постојани средства
  • Евиденција на тековни средства
  • Водење на деловни книги
  • Изработка на финансиски извештаи согласно МСС и МСФИ

– Mатеријално сметководство

  • ЕТ – Евиденција во Трговијата
  • ПЛТ – Приемни листови во Трговијата

– Благајничко работење

– Завршна сметка

  • Изработка во хартиена форма
  • Електронско поднесување на завршна сметка до ЦРМ
Back To Top