skip to Main Content

Внатрешната ревизија им обезбедува на менаџерите Извештаи за фактички наоди на друштвото. Внатрешната ревизија може да биде корективен инструмент на друштвото за постигнување на поставените цели.

Внатрешната ревизија има систематски приод кој опфаќа:
– Осигурување на точноста на финансиски и сметководствени информации
– Основни средства на фирмата
– Толкување на финансиските податоци преку финансиски анализи и показатели за ликвидност, солвентност, профитабилност

Back To Top